นางสาวนันท์นภัส ปงกันมูล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ครูผู้สอน)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081796XXXX
 • Facebook :
 • Email : sai1.thong1@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่งน้ำตก
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ครูผู้สอน)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่