นางสาวเวียน จันทร์ต๊ะ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084348XXXX
 • Facebook :
 • Email : wian_junta9685@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่งน้ำตก
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่