สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 7 10 1
ป.2 6 3 9 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 5 6 11 1
ป.5 5 8 13 1
ป.6 11 6 17 1
อ.1 4 5 9 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 6 4 10 1
รวม 50 50 100 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 7 10 นางสาวเพชรรัตน์ คำหล้าทราย
ป.2/1 6 3 9 นางสาวณัฐธยาน์ ชุมภู
ป.3/1 5 5 10 นางสาวยุภาวดี แก้วดี
ป.4/1 5 6 11 นางสาวเวียน จันทร์ต๊ะ
ป.5/1 5 8 13 นางสาวจีราพร ตั๋นแก้ว
ป.6/1 11 6 17 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู
อ.1/1 4 5 9 นางวิชญาดา จันลา นางจันทร์จิรา คำยัง
อ.2/1 5 6 11 นางจันทร์จิรา คำยัง นางวิชญาดา จันลา
อ.3/1 6 4 10 นางจันทร์จิรา คำยัง นางวิชญาดา จันลา
รวม 50 50 100